Akke de Ka.
Goeie,

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.

Goodday!!


My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.

Goedendag!!

Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.


Foarmoanne 2018


AKKE EN DE GYMNASTYK

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer, ik en myn man Durk.
Twa stappen foarút, ien stap achterút. Ha wy krekt in prachtich moai doarpshûs, reitsje wy de gymnastykseal kwyt. De gemeente wol de boel slute. Nei 75 jier sit Rie aansens sûnder in romte foar ús gymnastykferiening. We gean hjir net foarút, mar stadichoan tebek yn 'e tiid. Ik stel foar om de gymferiening dan ek mar om te turnen yn in hunebêdbou-feriening. It sil wol de safolste besunigingsmaatregel wêze. Halloo gemeente! Duhhh!! Dit is 2018. De krisis is foarby, hear. It jild rôlet wer. Unreplik guod wurdt wer mear wurdich en sels de befolking krimpt net mear. Lêze jim de krante net?
Op sa 'n manier wurdt de gymferiening de nekke omdraaid. En it is noch wol ien fan de klubs dy it aktyfst is yn it doarp en dy in hiele protte bydraacht oan de mienskip hjir. Wylst se krekt hurder nedich binne as ea. Ik bedoel, de jeugd fan tsjinwurdich komt amper mear fan 'e bank ôf. Se binne lang sa linich net mear as froeger. Se sitte allinne noch mar op harren tillefoantjes te boartsjen en dêrtroch binne se fierstente grou. Dat is wittenskiplik ûndersocht. En dan wol ynfestearje yn glêsfezelbundels en net yn spierbundels? Ik kin der mei de pet net by. Ik sjoch net allinne it gemeentebestjoer hjir op oan, mar ek de gemeentepolityk. In moderne politikus sjocht fierder as syn tillefoan. Dy is no al dwaande mei de neisleep fan it ynternet. Bits èn Beweging, dêr hat it folk ferlet fan.
Mar it hoecht net fan ien kant te kommen. Hjir is de deal, gemeente: jim jouwe ús noch ien jier respyt. Dat hat ús bouploech nedich om even te bekommen fan de topprestaasje dy se yn de Rede leverje. Dan drage jim de gymseal oer foar in euro en dogge wy sels de grutte renovaasje. Dus ha jim gjin sloopkosten en fierder kostet it jim ek neat, want wy ha hjir in man yn 't doarp, dy is in kei yn it finen fan subsydzjepotsjes. Foar de nije Rede hat er safolle jild byinoar swile, dat se fan gekkichheid net mear witte wêr se it oan útjaan moatte. Ik ferklap syn namme net, want dan begjint elkenien oan him te lûken, mar de RIesters witte wa ik bedoel.
Foar de eksploitaasje ha wy inkeld in renteleas foarskot nedich. Dêrmei bekostigje wy sinnepanielen op it dak. Op ien fan de grutste dakken fan it doarp bringt dat mear as genôch op om de rinnende kosten te dragen. As it ek noch slagget om de frijkommende enerzjy fan al dat springen en draven yn de seal op te fangen, dan sil it jim noch spite dat jim der fan ôf wolle.

Durks Akke