Akke de Ka.
Goeie,

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.

Goodday!!


My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.

Goedendag!!

Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.


Slachtmoanne 2018


AKKE EN IT AMC

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer, ik en myn man Durk.
At ik de krante leauwe mei, dan ha wy hjir yn de doarpen fan ús gemeente in protte lêst fan Arbeidsmigranten. Se sitte mei syn allen yn húzen, dêr 't folle better eigen minsken yn wenje koene. Sadwaande is der foar eigen jeugd gjin wenning te krijen en bliuwe dy mar by heit en mem wenjen, wat net goed is foar de sfear thús. It is ek net goed foar it doarpslibben yn it algemien, want dy Poalen bemuoie har fansels nearne mei. Se witte net wannear it âld papier ophelle wurdt, of wannear hokker kontener by de dyk moat, it wurdt in soadsje. Se stoke in kampfjoer yn 'e foartún en as se itensiede, dan rûkt it hiel frjemd. Dêrom hat de gemeente bepaald dat der mar ien prosint fan de huzen troch dizze minsken bewenne wurde mei. Ik wit it net krekt, mar dat komt foar Rie del op oardel hûs, skat ik. Yn werklikheid binne it lykwols folle mear, mar dy minsken binne hurd nedich om de ekonomy op gong te hâlden. Dus sit de gemeente no mei it probleem dat harren eigen belied net útfierber is. Fan in kreatieve oplossing is driuwend ferlet. De wethâlder hat sein dat der in oare tinkrjochting komme moet en dat se yn iepen gesprek mei de ynwenners wol. No, wêthâlder, dan binne jo by my oan it goede adres. Alle kanten op tinke hat altyd al myn sterke kant west. Ik ha dus yn in oare rjochting tocht. Yn dit gefal nei ûnderen. Wa 't wol ris by my op 'e thee komt, dy wit dat jo earst in stik of trije tuskensouders yn 'e toer omheech moatte, ear 't je by my op 'e klokssouder binne. Dy ferdjippings hjir ûnder my kinne maklik omboud wurde ta appartemintsjes foar Poalen. En dat kin yn alle doarpen, want der is gjin belied op it maksimale persintage tsjerketuorren. Mei wat ynskikken kinne der per ferdjipping gau tweintich man wenje, oerdei binne se dochs oan 't wurk. Probleem oplost.
Ik stel Durk oan as húsmaster, docht dy einlings ek wat nuttichs. En sels hâld ik der wol wat tasicht op dat de goede kontener op de goede dei oan 'e dyk stiet.
En alwer rinne wy yn Rie foarop, diskear mei it earste Arbeids Migranten Centrum, ofwol AMC fan de gemeente.

Durks Akke.