Akke de Ka.
Goeie,

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.

Goodday!!


My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.

Goedendag!!

Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.


Wintermoanne 2018


AKKE SKÔGET

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer, ik en myn man Durk.
Ien kear yn it jier doch ik in doarpsskou. Ik gean dan mei bestjoersleden fan Doarpsbelang troch it doarp en ik wiis se op misstannen. Bygelyks as minsken harren foartúntsjes net netsjes binne, dan sizze wy der wat fan. It kin ek wêze dat der in lantearnepeal skeef stiet of in putsje ferstoppe en dêr sprekke wy de gemeente dan op oan. En wa 't syn hûs of hok fersloere lit, dy wurdt dêroer ek op it festje spuid. Dit is nedich, want wy wolle der yn Rie kreas op stean en dêr passe gjin boufallen by. Ordnung muss sein. Ik moat sizze, it like dizze kear hielendal net raar, Riesters binne bêst wol himmele lju. Mar op 'e Peinserdyk dêr stiet in bouwurk, dêr springe jo de triennen by yn 'e eagen. Ik bedoel fansels it âlde gymnastyklokaal. As it fan my wie, dan hie ik it allang plat goaid. Want oars soe ik my der foar skamje. En it docht net allinnich sear oan 'e eagen, it docht ek noch sear oan it hert. Bulldozerje, sa gau mooglik.
Dêr siet ik dus oer te prakkesearjen, nei 't ik de krystbeam optúgd hie. En doe ik sa nei dy moaie grutte rûne ballen yn 'e beam seach, doe snapte ik it ynienen: alles giet yn sirkels. Earst - lang lyn - wie der gjin gymseal, doe wie der in gymseal en no is der wer gjin gymseal. Sa giet it mei alle foarsjennings. Earst wie der gjin strjitferljochting, doe wie der strjitferljochting en meikoarten is it der wierskynlik net mear, want it wurdt te djoer. Boppedat hat elts wol in bûslamp-app op 'e tillefoan, dus it hat ek gjin sin mear.
Alles giet rûn yn sirkels. It is net te kearen. Tiden hawwe tiden. In pear hûndert jier lyn wie de dyk troch Rie in modderpaad. Doe kaam der jild om klinkers te keapjen en straks is it jild wer op. De minsken dy har no drok meitsje om al dy hurdriders en dy betonblokken op 'e dyk ha wolle, kinne har de muoite besparje. Der falle aansens fansels gatten yn 'e dyk en tsjin dy tiid is der gjin jild mear foar wegenûnderhâld. Knappe jonge dy dan noch te hurd rydt.
Us bern en bernsbern libje letter yn in doarp mei wer in modderreed. Mar se meitsje harren der net drok oer, want yn pleats fan in auto ha se allegear in drone op 'e oprit. Behalve ik en Durk dan útsoarte.

Durks Akke.