Akke de Ka.
Goeie,

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.

Goodday!!


My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.

Goedendag!!

Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.


Foarjiersmoanne 2019


AKKE EN DE WINKEL

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer, ik en myn man Durk.
Rie ferliest syn lêste winkel. Dat is net goed foar ús doarp en net goed foar ús planeet, want no moat elkenien yn 'e auto nei Berltsum om syn bôle te heljen. Mar ja, it koe net oars. En no? Dy bôle, dat sil him wol rêde. Mar wat ik misse sil, dat is it kontakt mei de oare Riesters. By Tina yn 'e winkel troffen jo altyd wol ien en der wie altyd tiid foar in praatsje.
Tina wol ús de boadskippen ek wol oan hûs bringe, dat is fansels hartstikkene leaf. Krekt as froeger. Ik wit noch bêst dat Eabe Stienstra destiids de bôle ek lâns de doarren brocht. Dat waard suteljen neamd. Der waard froeger wat ôfsutele. Jo koene sawat alles oan 'e doar keapje. En it liket wol as komme dy tiden wer werom. At de C & A it op de Nijstêd yn dat djoere pand op den duer net mear bolwurkje kin, komme se miskien straks ek mei de spikerbroeken by de doar lâns. Is it sirkeltsje rûn.
Mar it is net logysk dat wy op sa'n manier werom yn 'e tiid moatte. De technyk hat net stilstien, der binne hjoeddedei wol bettere methoades. Want is net handich, al dy sutelders en pakketbesoargers oan 'e doar, as je net thús binne. Ik ha de oplossing. De regearing wol ús fan it gas ôf ha. Troch al dat ierdgas stoken stige de temperaturen en dale de Grinzers tefolle. En hoewol ik as oprjochte Fries it net sa op dy Grinzers stean ha, hoege se fan my no ek wer net yn 'e grûn te sakjen. Mar sûnder ierdgas leit dat hiele ûndergrûnse distribúsjenetwurk der wurkleas by. Dat kin moai brûkt wurde foar bôle- en oar pakkettransport. In soarte fan buizepost, dus. Ik sjoch it sa foar my: Tina smyt de pofkes of wat ek mar yn 'e bakkerij te Berltsum farsk út de oven yn 'e gaslieding, drukt op de knop Verzenden en in pear tellen letter is it spul yn Rie. Is gjin CO2 foar nedich, Mark. Wer in klimaatdoelstelling helle.
Itemditem foar de medisinen fan Comello. Ideaal systeem, ik moat der mar patint op oanfreegje. Bliuwt oer it gemis fan de sosjale kontakten. Dêr bin ik noch net út. Dat leit technysk wat yngewikkelder. Ideeën?

Durks Akke