Akke de Ka.
Goeie,

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.

Goodday!!


My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.

Goedendag!!

Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.


Blommemoanne 2018


AKKE EN DE NIJE GYMSEAL

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer, ik en myn man Durk.
Noch twa moanne en dan giet de doar op slot. Dan falt it doek foar ús gymnastykseal. Alle war fan de WDG, oftewol Werkgroep Dorpshuis Gymzaal, hat om 'e nocht west. Oan dizze minsken hat it net lein, dy ha har der genôch foar ynset. Nee. It giet wer ris om de sinteraasje. Want it kostet de gemeente grou tweintich tûzen euro jiers. In godsfermogen. Dêr kinne jo hiel wat leuke dingen fan dwaan foar de minsken. Sa'n bedrach is tefolle neffens it gebrûk dat der fan makke wurdt. Want hoewol der sawat alle jûnen wol wat is, stiet it oerdei meast leech. De besetting is te leech mei it each op de kosten, seit de gemeente. Dizze redenaasje is gjin spiker tusken te krijen. Ik sil it ûnthâlde as wy meikoarten om in nij bêd útgean. Dan bied ik de bêdeferkeaper in tredde fan de priis. Want ja, dat stiet oerdei ek leech.
Ik bin it oars hielendal mei de gemeente iens dat jo gjin grutte sealen delsette moatte, dy mar sa no en dan brûkt wurde. Dat kin je de belestingbeteller net oandwaan. Ik jou in willekeurich foarbyld. Stel jo bouwe in grutte nije seal. Stel dat dat yn Frjentsjer is. Stel dat dy seal oan it gemeentehûs fêstboud is. En dan hâlde jo der mar ien kear yn 'e moanne wat yn. In riedsfergadering bygelyks. Dat kin nea út, dat snapt in bern. Boppedat soe it mjitten mei twa maten wêze. Dêr soe de WNMTMM (Werkgroep Niet Met Twee Maten Meten) fuortendaliks in stokje foar strike. Dus wurdt soks net dien.
Wat sizze jo? Der stiet wol degelik sa'n seal? Nee wol? Ik tink dat jo dat dan by de ferkearde ein hawwe. Ik tink dat de gemeente ús ferrasse wollen hat. Troch stiekem in nije gymseal foar ús te bouwen. Yn Frjentsjer, dat wol, mar dat kinne wy maklik bereizgje. De doerakken. Wa hie dat tocht? Us hjir mar op 'e kast jeie mei drigeminten oer sluting. En yntusken. Moai sa, as de seal hjir per 1 augustus ticht giet, ferhúzje wy de hiele ynvintaris dêrhinne. Ynklusyf de ringen oan it plafond. Komt der ek in offisjele iepening? Wolle ik en Durk wol in trapeze-act ynstudearje. O ja, ien kear yn 'e moanne meie de tafels en stuollen der wol even stean foar in fergadering. Dêr kinne ik en Durk wol om trochoefenje.

Durks Akke.