Akke de Ka.
Goeie,

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.

Goodday!!


My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.

Goedendag!!

Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.


Gersmoanne 2019


AKKE HAT IT DROK
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer, ik en myn man Durk.
Ik skriuw dit stikje yn sân hasten. Gau even tusken de ierappels en de brij, om samar te sizzen. Want 
ik ha it smoardrok optheden. As in lyts baaske. Dat komt troch alles wat der tsjinwurdich yn Rie te 
dwaan is. Ik kom krekt by de ynloopmiddei wei, it iten fan de Aanschuifmaaltijd is amper sakke. Dan 
hurd even ferklaaie en dêrnei gau it âld papier oan 'e dyk sette. Ik moat kollektearje foar Jantje Beton 
en ik moat de boeken dy ik liend ha út 'e boekekast yn 'e Rede noch werombringe.
Binnenkoart sil ik frijwilligje by de Lytse Doarpe Rintocht en fjirtjin dagen letter stean ik yn it hokje by 
it sachte bal keatsen. Dan moat ik noch op souder sjen nei spul foar de rommelmerk en ik moat my 
noch opjaan foar de reuny fan de Legere Skoalle. Tuskentroch ha ik Leendert oan de doar en moat ik 
noch de dyk oer nei Helena foar in nije permanint. It Rieder Treffen sille se my ek wol foar freegje, 
skat ik yn. De helte fan myn jûnen gean op oan Rede-besoek, at it no foar Anker en Anker of foar de 
Bútsoekers is. De Handenarbeidtentoanstelling wie wer hartstikkene gesellich. By de 
jierfergaderingen fan Klaas Mug, Doarpsbelang en alle oare ferienings sit ik foaroan, want ik wol my 
graach oeral mei bemuoie. Gelokkich slaan wy dit jier de optocht mei de merke oer, oars hie ik ek 
noch wein-fersiere moatten. 
It mankearret der noch oan dat ik ek noch oanskou by de Mannensoos. Want ik bin altyd bang dat ik 
wat misse sil. Der kin yn Rie gjin kat strûpt wurde, of ik moat in poat beethâlde, sageseid. It is in 
syndroom, seit dokter, en der binne gjin piltsjes foar. Dat ik moat wol. Ik wurd der deawurch fan en 
dêrom prakkesearje ik der sterk oer om te ferhúzjen nei in plak dêr 't net altyd safolle te rêden is. 
Ljouwert bygelyks. Skynt net folle te beleven te wêzen. Ja, jo kinne in fontein besjen, mar dan ha jo it 
wol hân. Of Frjentsjer. Sneins kinne jo op 'e Foarstrjitte in kanon ôfsjitte. Lekker saai, hearlik.
Mar ik ha it net oan tiid om noch mear te skriuwen, want ik moat nedich it Kattebeltsje by de doarren
lâns bringe.
Durks Akke