Akke de Ka.
Goeie,

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.

Goodday!!


My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.

Goedendag!!

Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.


Simmermoanne 2019


AKKE SPRICHT DEUTSCH

Gutentag, ich bin die Akke die Krie aus Ried am Wiid und wir wohnen in den Turm, hinter das dritte 
Glocksloch, ich und mein man Dirch.
Ja minsken, dêr stean jim even mei de eagen te knipperjen, h'n. Dat dy Akke samar even oerskeakelt 
op it Dútsk, as wie it neat. Ik ha altyd al in talewûnder west en dat komt aansens moai fan pas, mei it 
Rieder Treffen. Want al dy minsken prate Dútsk fansels. Der komt by dy lju gjin wurd Nederlânsk oan 
te pas, lit stean Frysk. Dat Rieder Treffen is dochs wol wat hiel bysûnders. En dêrom meie wy as 
Riesters ek wol grutsk wêze op ús doarp.
Hokker oar doarp hat no soks? Gjin inkeld, soe 'k tinke. As 
Riesters ha wy in fin mear as in bears.
Wy kinne ús ommers op ferskate plakken yn it bûtenlân thús 
fiele. Oare doarpen kin dêr in puntsje oan sûge. Ik tink net dat der yn Dútslân, of wêr ek mar, in twade
Doanjum leit. Of in Peins, of in Berltsum. De stakkers. En alhielendal gjin Frjentsjer. Dat kinne se yn it 
bûtenlâns net iens útsprekke. Rie is dan ek de iennichste plaknamme, dêr 't in mearfâld fan bestiet. 
Ein Ried, zwei Rieder. Zwei Doanjumer, dat slacht dochs nearne op?
De earste kear, yn 1985 yn Ried bei Kerzers, wie ik ek al fan de partij. Aldere Riesters witte dat noch 
wol. Durk woe net lije dat ik safier fan hûs gie, mar ik die it dochs. Under lieding fan Wiert Riemersma
yn de bus nei Switserlân, mei de folksdûnsklub en it korps. Beide besteane al net mear, tiden hawwe 
tiden. Dochs moai dat it korps foar dizze gelegenheid wêr út it grêf opstiet. Der binne net folle dy dat 
oprêde. De lêste kear wie al wer twatûzen jier lyn. Mar Akke is der noch altyd. En daliks, yn Ried bei 
Boer, bin ik der ek wer by.
Nuver dat de organisaasje boargemaster en wethâlders frege hat om de boel te iepenjen, wylst der 
dus sa 'n wolbesprake en goed Dútsk pratende persoan yn eigen doarp te finen is. In miste kâns , 
hearen. Ik hie de taspraak nammentlik al klear: Sehr geehrte Rieders, herzelich willkommen in 
unseres kleines dorfchen Ried am Wiid, mit aus nahm von Dirch. Ja, Dirch ist mein man, sehe. Er hat 
noch immer kein Arbeit und das find ich scheisse. Aber das mag die Spass nicht drucken. Zuerst gehen
wir nach den Abschlussdeich, da ist es immer gerade aus und dann gehen wir mal lecker los in die 
Feiertent auf das Katzfeld.
Hoe muoilik kin soks wêze.
Dirchs Akke