Akke de Ka.
Goeie,

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.

Goodday!!


My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.

Goedendag!!

Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.


Foarmoanne 2019


AKKE EN DE WORKSHOP

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer, ik en myn man Durk.
Fanút myn wenning ha ik fansels goed sicht op ús nije doarpshûs en it falt my op dat it dêr tsjinwurdich in kommen en gean is. Foarhinne barde it geregeld dat der in hiele wike neat te rêden wie, mar dat is no wol oars. Der is Reuring yn de Rede. Krekt sa as se sels sizze. As jo de aginda fan de Rede der by pakke, dan brekt it swit jo suver út. De iene ynloopmiddei hat noch net west, of der is al wer de folgjende wurksjop, of priuwerij fan it ien of oar, of in kwis, folle net genôch. Wol moai dat sokke dingen meiinoar oppakt wurde. Dat is goed foar it mienskipsgefoel, want allinne is mar allinne. Ik ha ek al oan ferskate aktiviteiten meidien, alhoewol ik net allinne bin, want ik ha dus myn Durk noch. Mar as jo troud binne mei sanien as Durk, dan is it krekt wol ris goed as je der even út kinne.
It binne fansels altyd deselden op waans skouders it organisearjen fan soks delkomt, dat ik sei tsjin Durk, wy moatte elk ek mar ris wat organisearje, do en ik. As jo earne spesjaal ferstân fan ha en oaren fine dat ek ynteressant, dan kinne jo je kennis en erfarings diele mei oare Riesters. Learsum, leuk en gesellich. Sa sein, sa dien. Ik seach op de aginda dat 29 febrewaris noch frij wie, dat op dy dei wurde jim allegear ferwachte yn de Rede foar twa wurksjops. Ien fan Durk en ien fan my. Durk syn wurksjop hjit: Beerenburg Drinken Voor Gevorderden. Dielnimmers betelje 25 euro de man en moatte sels twa folle literflessen meinimme. Yn in ynformele sfear lit Durk sjen hoe je in romer folskinke moatte, ynklusyf kop, en hoe je him dêrnei leechdrinke moatte. Der sil genôch gelegenheid wêze om ek sels te oefenjen.
Myn eigen wurksjop is in trou-evenemint, nammentlik: Hoe Verscheur Ik Mijn Trouwjurk. Binne jo nei al dy jierren, krekt as ik, der ek wol hast klear mei, mar hinget de troujurk noch altyd yn de kast? Fan my leare jo hoe je dy ritueel ferskuorre kinne. Fotoboeken meie ek mei, mits it papier net te dik is.
Oant sjen op 29 febrewaris yn de Rede!

Durks Akke.