Akke de Ka.
Goeie,

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.

Goodday!!


My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.

Goedendag!!

Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.


Hjerstmoanne 2017


AKKE EN DE BUS

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer, ik en myn man Durk.
Ja, minsken, ik bin der noch. Net dat ik fuort west ha of sokssawat, mar ik tocht, se rêde it fierder wol sûnder my. Allinne dat hie ik mis. Oeral rinne de lêste tiid de dingen yn 'e hobbel. Bygelyks yn Amearika: dêr kieze se sûnder myn tastimming ynienen in presidint mei in hiel ferkeard kapsel. Of nim Noord-Korea: dêr tinke se dat se oeral mar raketten hinne sjitte meie. En in kabinet formearje einigt ek as in pod op 'e klúten. Dan hjir yn Rie: dêr hâldt it korps der samar mei op. Wa hat sein dat dat allegear samar kin?  Ikke net. It wurdt heech tiid dat ik my der wer mei begjin te bemuoien, oars wurdt it in soadsje.
As ik de lêste wiken troch de kloksgatten nei bûten sjoch, dan sjoch ik hieltyd grutte blauwe kokers op tsjillen troch it doarp riden, wol fjouwer kear yn 'e oere. Soms sitte der ek minsken yn, hiel apart. En foarop stiet altyd it nûmer 71. Wêr binne dy oare 70 dan? Ik hie soks yn Rie noch nea sjoen, dat ik tocht, ik moat Marten mar ris freegje. Dy wit ornaris aardich goed wat der op 'e dyk bart. Ja Akke, sei Marten, dat binne saneamde “bussen”. Dêrmei kinne jo fan it iene plak nei it oare reizgje. It is Lijn 71. Se ride optheden troch Rie omt de dyk der yn Tsjummearum út leit. No minsken, ik stie fersteld. Wat in útfining. Wêrom ha wy dat hjir yn Rie nea earder hân? Ik sei tsjin Marten: dus as ik nei de stêd wol, dan hoech ik net mear op dy âld Spartamet fan my? Ik kin gewoan op sa'n “b-u-s” stappe en waarm en droech sitte? Hie ik dat mar earder witten. Mar ja, der komt hjir normaal noait sa'n “bus “troch Rie, dat ik koe it ek net witte.
Wy moatte soargje dat wy dy bus hjir hâlde, ek as de dyk yn Tsjummearum wer iepen is. Ik seach dat de bestjoerders harren oriëntearje op lytse omliedingsbuordsjes, hjir en dêr op lantearnepeallen. Ik draach Durk op om dy nei te meitsjen. As de echte dan fuorthelle wurde, hingje wy gau nepbuordsjes op. Hy sil ek in bushalte neimeitsje, hjir lyk foar tsjerke. Kin ik sa út 'e hûs wei ynstappe.
Hat der noch ien belang by in Spartamet? Is yn prima steat (hat altyd fan in âld froutsje west).

Durks Akke