Akke de Ka.
Goeie,

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.

Goodday!!


My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.

Goedendag!!

Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.


Sellemoanne 2019


AKKE EN DE FYTSCLUB

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer, ik en myn man Durk.
Bewege is sûn, dat witte wy allegear. At jo hjoeddedei net minstens twa kear yn 'e wike nei de sportskoalle gean, dan boartsje jo mei je libben. Teminsten, sa wurdt ús allegeduerigen foarhâlden en op 't lêst begjinne je soks dan ek te leauwen. Sels meitsje ik my der net sa drok oer en Durk al hielendal net, mar der binne genôch oaren. Sommigen begjinne te hurddraven, mar oaren giet dat net hurd genôch en dy springe op 'e fyts. Sjoch op sneintemoarn hjir mar ris op 'e buorren. Fan alle kanten komt der dan in hiele kloft Riesters byinoar. Froeger diene se dat ek al, mar dan stiene se gewoan wat meiinoar te praten. Mar no stappe se mei syn allen op 'e fyts. Net om earne hinne te gean of sa, nee, se fytse inkeld in eintsje om. Dêr wurde je fit fan, nammentlik. Kinne je wat kalorieën ferbaarne. En dat is nedich, want dêr krije wy allegearre fierstente folle fan binnen, fan dy kalorieën. It is klearebare fergif. En se sitte tsjinwurdich oeral yn, ek noch ris in kear.
Ik kin hjir út de toer wei wol sjen dat in protte fan dy Riester fytsers in hiele protte fan dy kalorieën op ha, dus it liket my in goeie saak dat se wat kwytreitsje wolle. It is nammerste better te sjen omdat se hieltyd faker oan de start ferskine yn fan dy strakke pakjes fan elastysk matriaal. By sommigen stiet de boel goed op rek, kin ik jim fertelle. Persoanlik soe ik my wol twa kear betinke, foardat ik soks oanluts, mar it is wol goed foar de stroomlijn. En gong is alles. Net ien wol fansels achteroan it pilleton bongelje, dus alles wat de luchtwjerstân fermindert, wurdt yn de striid goaid.
It materieel wurdt ek steeds profesjoneler. In gewoane sportfyts is âlderwetsk, dat kin net mear. De iene nei de oare stapt oer op in superlichtgewicht racemûnster. Sels it ûnderhâld wurdt profesjoneel oanpakt. Hiele jûnen wurde dêr oan spendeard yn it Handenarbeidlokaal.
De oermoedichsten tinke der sels al oer om ek ris tsjin in berch op te fytsen. It soe my net ferbaze as se meikoarten allegear ôfsette nei de Alpe d' Huez.
Wat sille wy aansens in ôftrainde liven sjen, hjir yn Rie.

Durks Akke