Akke de Ka.
Goeie,

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.

Goodday!!


My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.

Goedendag!!

Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.


Sellemoanne 2018


AKKE EN DE UFO

Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer, ik en myn man Durk.
Ik hearde dat der in Ufo yn Rie waarnaam wie. Neffens de berjochten soe er landen wêze yn de Rede. Earst tocht ik, it sil wol praatsjes wêze. Se sille Durk wol fleanen sjoen ha, neidat er wer ris tefolle dronken hie. Mar de geruchten waarden hieltyd sterker. Dat doe tocht ik, ik moat dochs mar ris op ûndersyk út. Lit my ris mei eigen eagen yn de Rede sjen. Ik hie der op 't lêst ek al in hiele tiid net mear west en wie ek wol in bytsje nijsgjirrich nei hoe't it wurdt. Soene al dy wurklju dêr wol wat út 'e wei sette, of sitte se foaral oan de kofje mei koeke fan Anneke? Dat ik stuts de dyk oer. De doar stie iepen, elk rûn samar yn en út en net ien sloech acht op my. Sa koe ik moai stiekem dêr wat ombuorkje. En ja hear, doe 't ik yn 'e grutte seal bedarre, seach ik him. In echte Ufo. Presys sa 'n ien as yn de film. Allinne sa grut net as ik ferwachte hie. Dy aliens kinne net folle grutter wêze as kninen, betocht ik my. Dus dêr hoege je net fuortendaliks benaud fan te wurden.
De Ufo fleach noch, want út de raketmotoren kaam waarme lucht. Dat fielde wol lekker, it wie krekt as wie it in kachel. Hy sweefde tsjin it plafond oan. Mar de aliens sels wiene nearne te bekennen. Utnaaid, seker. Of der út bonsjoerd troch Jehannes Rienks, omdat se him foar de fuotten rûnen. Want it wurk moat wol trochgean, fansels. De iepening fan it nije doarpshûs sit der al oan te kommen. En dan moat de boel spik en span wêze. No minsken, ik kin jim út de earste hân witte litte dat it prachtich wurdt. Dat ha 'k sels sjoen. Rie kriget it moaiste doarpshûs fan de gemeente. Wat sis ik, fan hiele Fryslân. Nearne ha se sa 'n lúkse akkommodaasje as wy hjir aansens. Mei in theaterseal, dêr kin de Harmonie in puntsje oan sûge. En in bar fan keninklike allure. Ik sjoch Willem en Maxima dêr sa sitten. It liket wol as hiene se jild by de rûs en bin der miljoenen tsjinoan smiten. Wat fansels net sa is, want it moast mei dûbeltsjes, kwartsjes en Rede-bôlen byinoar skrabe wurde. Dat der dan dochs sa wat bysûnders ta stân brocht wurdt, dat kin allinne mar yn Rie. Dêr kinne wy as Riesters grutsk op wêze.
Wat dy achterlitten Ufo oangiet: dy bliuwt. Hy hinget midden yn 'e seal oan it plafond. Dat wurdt myn privee-loge as der in foarstelling yn de nije seal is. Set ik de raketmotors oan en sit der lekker waarm by.

Durks Akke.