't doarp Rie.

t Doarp Rie.
 
Ried, een klein dorpje in het Noordwesten van de provincie Fryslân. Het telt zo ongeveer 475 inwoners. Ried ontleent z'n naam aan de vaart waaraan het ligt, namelijk “de Rie”.
Deze vaart is een onderdeel van de fameuze “Friesche Elfstedentocht”.
's Zomers wordt “de Rie” door de pleziervaart druk bevaren, het is dan een gedeelte van de “kleiroute”.
Ried heeft voor deze passanten een kleine jachthaven met mini-camping, beschut gelegen achter het kaatsveld en het bos.
Vonden de inwoners van Ried vroeger veelal hun bestaan in de landbouw, vandaag de dag werkt bijna iedereen elders.
In het dorp vindt men een zeer rijk verenigingsleven, een aantal van die verenigingen is meer dan 100 jaar oud.
Ik noem hier de kaatsvereniging “Klaas Mug” (1898) en de toneelvereniging “Willem van Haren” (1868).
 
Geschiedenis.
 
In het begin van onze jaartelling zag het er hier heel anders uit dan nu. Het landschap was nagenoeg kaal en doorsneden door getijdegeulen.
Het water “de Rie” was een brede zeearm die in verbinding stond met de Noordzee.
De bewoners leefden op terpen en bestonden van visvangst, veeteelt en een beetje landbouw.
Door de aanleg van zeedijken verdween zo rond het jaar 1000 het gevaar voor overstromingen en konden de mensen de terpen verlaten om zich op het vlakke land te vestigen in boerderijen.
Op de terp werd een kerkje gesticht en er was een dorpje ontstaan.
De naam Ried is ontleend aan het gelijknamige water “de Rie”. Dit betekent gewoon waterloop.
Vanaf de dertiende eeuw wordt het dorp in oorkonden en kronieken genoemd. De naam is Ried, Riedt, Rede, Rydt of Reed.
Omstreeks het midden van de 18e eeuw telt Ried zo'n 160 inwoners.
De plattegrond van het dorp kreeg omstreeks 1860 de vorm zoals wij die nu kennen.
In 1898 werd de zuivelfabriek gebouwd, die echter alweer in 1935 gesloten werd.
Het tichelwerk (steenfabriek) was gevestigd daar waar nu de  Nieuweweg is. Hier werd vanaf het eind van de 19e eeuw tot 1923 gele steen gebakken.
 
A village called Ried,
 
Ried is a small village in the Northwest part of the province of Fryslân, The Netherlands. It numbers about 475 inhabitants. Ried borrows its name from the water it lies on, namely “the Rie”. This water is apart of the famous “Friesche Elfstedentocht”. During the summer, many people sail at “the Rie”- a part of the “kleiroute”.
Ried has a small harbour with a mini-camping area wich lies behind a little forest. In earlier times, the inhabitants of Ried made their living through agricultar, but nowadays almost everyone works elsewhere. In the village has an active social calendar with some of the clubs being  more than a hundred years old. For instance ,“Klaas Mug” was established in 1898 and the dramatic society “Willem van Haren”, in 1868.
 
History.
 
 
At the beginning of the era, everything looked very different than it does today. The landscape was bare and intersected  by gullies.
The water “de Rie” was a wide gully wich was connected to the North Sea.
The inhabitants lived on mounds and their means of support were fishing, cattlebreeding and a little bit of agriculture.
By raising the dikes around the year 1000 D.C. the danger of floods disappeared. Now the people could leave the mounds and live on the flat land.
A church was founded on the mound and a village arose around it.
The name Ried is borrowed from the same-named water “de Rie” meaning water-course.
From the thirteenth century on the village is named on maps and in chronicles as Ried, Riedt, Rydt of Reed. In the middle of the eighteenth century Ried numbered about 160 inhabitants. The map of the village got became the shape as we know it today around 1860.
In 1898 the dairy-factory was built, but onfortunately it was  closed in 1935.
The brick-yard was established where the Nieuweweg is now located.  Yellow bricks were baked there from the late nineteenth century until 1923.
Riester katten.
 
De bijnaam van de inwoners van Ried is Riedster katten.
Dit komt in veel dingen tot uiting. Neem nu de dorpsvlag en het wapen, de jachthaven “it Kattegat”, het dorpskrantje “it Kattebeltsje”en het standbeeld bij de leugenbank.
 
It Kattebeltsje
 
Het dorpskrantje van Ried valt niet meer weg te denken uit het dorpsleven. Het houdt de inwoners van Ried maandelijks op de hoogte van alle wetenswaardigheden van het dorpsleven. Met natuurlijk de vaste column van Akke de Ka, maar daar heeft U al kennis mee gemaakt.
Riester katten.
 
The nickname for the inhabitants of Ried is Riedster katten ( Riedster cats).  The cat symbol is used in the village colours, the village coat of arms, the marina (it kattegat), the local paper (it kattebeltsje)and the statue near the village bench.
 
The residents of Ried can't imagine living without their local paper. It keeps them posted about the monthly  activities taking place in their village with, of course, Akke the Crow's  regular column wich you have already read about earlier in this site.