Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
 
 
Slachtmoanne 2021
 
AKKE BEKENT KLEUR
 
 
 
Ik bin Akke de Flaamske Gaai en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn  man Durk. Grapke fansels, ik bin in Ka. Mar it is de fraach hoe lang noch. It soe samar kinne dat ik my meikoarten ombouwe lit. Dat sit sa. Lykas bekend binne wy ka-en swart. Men seit dat dat komt omt wy fan âlds graach yn skoarstiennen nestelje meie. Dêrby wurdt der foar it gemak fan út gien dat dy skoarstiennen altyd hielendal swart fan it roet binne. En dêr sit de oast. Want hjirmei wurdt in hiele befolkingsgroep skoffearre. Ik bedoel de minsken dy’t de skoarstiennen faaie moatte. It Keninklik Nederlânsk Gilde fan Skoarstienfaaiers hat in flamjend protest útgean litten tsjin ús fûgelsoarte. Wy binne strieminne reklame foar de brânsj. Dat it altyd al sa west hat, docht der net ta, se binne no wekker wurden. Troch ús uterlike ferskining is it krekt as dogge se harren wurk net goed. En dat is der fier by troch, want se wurkje allegear o sa hurd. En neffens it Keurmerk. Dus dêr mankearret neat oan. Dit is maatskiplik langer net mear akseptabel, fine se. Dat wy as soarte it sa hielendal net bedoele, wolle se net leauwe.
 
Ik ha it Gilde foarsteld dat wy tenei as eksters troch it libben gean sille. Dat geflekte soe dan net mear foarstelle as wat roetfegen, mar dat wie de hearen ek noch net goed genôch. Doe tocht ik, dan mar in neutrale kleur, blau bygelyks. Mar doe hie ik fuortendaliks al in oantekene brief fan Grote Smurf op ‘e matte.
 
Jo moatte mei de tiden meigean, der sit oars neat op. Dat no tinke ik en Durk der sterk oer om ús it fearrepak fan in Flaamske Gaai oan te mjitten. Dy fûgels ha alle kleuren fan de reinbôge. Ha wy dat fraachstik fuort ek meipakt.
 
No allinne mar hoopje dat de merkekommisje net op it festje spuid wurdt troch deputearre Hoogland. Want de Flaamske Gaai is in beskerme soarte, dit yn tsjinstelling ta de Ka, dy fûgelfrij is. Dy meie jo net samar út de toer ferbalje mei de herry fan it draaioargel fan’e sweef. Dat is tsjin de Richtlijn en dan mei de merke net trochgean. Trouwens, de jacht op pluche bearkes yn de sjittinte wurdt takom jier sowieso ferbean. Mar foarút, foar in oranjekoeke en in flesse bearenburch wolle wy wol in wykeintsje ferkasse. Dan hat it net oan ús lein. En foaral net tinke dat jim gek wurde.
 
 
 
Durks Akke