Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
 
 
Gersmoanne 2022
 
AKKE LÛKT TROCH
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Wat is alles frekte djoer oan it wurden, net? At dit sa troch giet, dan ha ik en Durk meikoarten de lêste wike fan ‘e moanne gjin iten mear. En moatte wy yn de kjeld sitte, want it gas is hielendal net mear te beteljen. Noch even en it is goedkeaper om bryfkes fan tsien yn de kachel te smiten. En dat allegear troch dy AOW-er dêr yn Moskou.
 
No, ik lis my der net samar ûnder del. Gjin ien man moat tinke dat er de baas spylje kin oer Akke, sa’t Durk jim befestigje kin. Dêrom ha ik in plan betocht foar in alternative gasfoarsjenning. Ien wêr ’t gjin piiplieding út Ruslân foar nedich is. En wêrtroch de boaium net fersakket. Jim ha der miskien gjin erch yn, mar wy sitte boppe op in goudmyn. Yn it rioel, bedoel ik. Al dy Riester grutte boadskippen litte wy no samar nei Frjentsjer ta streame, sûnder dat wy der gebrûk fan meitsje. En we moatte der ek noch foar betelje. Dat moat oars. It sil net langer sa wêze, dat eltse kear as jim trochlûke, dat by Poetin de kassa rinkelt. Wy moatte de húsketontsjes wer ynfiere. En dan bouwe wy in mestfergister yn it Riester Bosk. Alle hûnestront dy dêr leit, kin der ek wol by yn kipere wurde. En alle griene konteners meie der ek yn lege wurde. Dat skeelt fuortendaliks ek moai yn de reinigingsrjochten, at de gemeente dêr net mear foar lâns hoecht te kommen. Boppedat binne wy klimaatneutraal dwaande.
 
Ik ha it der op dat Rie ogenblikkelik selsfoarsjenjend is op gasgebiet. Nei alle gedachten sil der sels sprake wêze fan in gasoerskot, at ik it potensjeel fan sommige ynwenners goed taksearje. Miskien kin Rie wol gaseksporteur wurde.
 
Ien dinkje lykwols: dy tontsjes moatte wol sa no en dan ophelle wurde. Dêr hie ik Durk foar op it each, mar dy hat sûnt juster akuut lêst fan de rêch, seit er. Dat no sykje ik frijwilligers om ien kear wyks dy tontsjes op ‘e nekke te nimmen. Mei de hjoeddeistige gasprizen kin in lytse fergoeding der ek noch wol ôf. Mar it is yn it foarste plak foar de goede saak. Jim dogge it foar in bettere wrâld, sûnder Poetins en sûnder natuerrampen. Hoe mear stront as wy skeppe, hoe gauwer der frede is yn de wrâld.
 
 
 
Durks Akke