Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
 
 
Simmermoanne 2022
 
AKKE EN DE STIKSTOF
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
It is wat mei dy stikstof. De boeren tsjin see oan kinne wol ophâlde, begryp ik. Want it Waad is natuergebiet en dêr waait al dy boerestikstof hinne. Persoanlik fyn ik it Waad mear in grutte fize stjonkende drekbak, mar sa moatte jo dat net sjen, sizze de biologen.
 
At dy boeren ophâlde wurdt har lân automatysk ek natuer liket my. At net ien it mear ûnderhâldt wurdt it fansels in wyldernis. Dêr is gjin skoffelploech tsjin opwoeksen. Dat betsjut dan dat de buorlju fan dy boeren ek tsjin in natuergebiet oan komme te sitten. Dus dan moatte dy boeren ek ophâlde en dan de buorlju fan dy boeren ensafuorthinne. Binnen de koartste kearen is de natuer dan oan Rie ta en moatte de boeren hjir by ús der ek mei ophâlde, is myn konklúzje.
 
Dat ik tink dat oer in jier as tsien alles om Rie hinne oerwoekere is. Pardon, ik bedoel dat alles hjir dan natuer is. It is goed om dêr no alfêst rekken mei te hâlden. Wy soene no alfêst begjinne moatte te sparjen foar in wolvestek om it doarp hinne. En dat de gymnastykferiening meikoarten in kursus opset hoe’t je oan lianen slingerje moatte. Foar my persoanlik sit der ek in foardiel oan: at Durk wer ris ferfelend docht, kin ik him it bosk ynstjoere. Miskien kin er wol boskwachter wurde.
 
De boeren sille útstjerre, sa sit de natuer no ienkear yn elkoar. It is it rjocht fan de sterkste. Alles wat ferdwynt komt yn in museum. Ik stel foar dat wy de lêste pleats fan Rie ynrjochtsje as Museum Fan De Boer. Mei fitrines, wêryn de skeletten fan de lêste boeren te besichtigjen binne. Miskien slagget it wol om in opset eksimplaar te bemachtigjen. Sadat de takomstige generaasjes noch sjen kinne hoe ’t in boer der yn it echt útseach. Foar mear autentisiteit, moat er dan in dikke stapel formulieren yn syn boerehannen ha. Troch opgravings komme der faaks ek noch wol orizjinele gebrûksfoarwerpen fan de boeren oan it ljocht.
 
Iten kinne wy tenei wol ymportearje út Ruslân. Dêr is gjin stikstof. De lêste swartbûnte ko litte wy ek opsette, want dy sille ek wol gau útsjerre. Mei sokke skutkleuren hâldt sa’n bist it yn de Riester rimboe net lang fol. En wy sille wer leare moatte om mei in pilebôge om te gean, krekt as de boskindianen yn de Amazone.
 
 
 
Durks Akke