Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
 
 
 
Gersmoanne 2021
 
AKKE EN IT KEATS-FIELD
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Ik soe op dit stuit net graach yn de skuon fan de merkekommisje stean wolle. Dy stean foar in drege beslissing. It is wikkerdewik of de merke trochgean kin. At alles rint sa as it moat, dan wol it kabinet op 7 juli wer eveneminten tastean, sa begryp ik. En twa dagen letter is it al Riester Merke. Ien lyts firusfariantsje dat dwers leit en op it lêste momint kinne se alles wer ôfsizze. Dat is in grut risiko.
 
Dêrom bied ik by dizze oan dat ik wol helpe wol. Sa ’t jim witte meie sommige eveneminten wol trochgean ûnder it mom fan in FieldLab-ekspeariment. Wolno, ik stel foar om in ekspearimentele merke te hâlden. It spilet him allegear ôf op it keatsfjild, dus wy neame it net Riester Merke, mar Riester Keats-Field Lab. Dan ha de autoariteiten der mear fertrouwen yn.
 
It is wol sa dat elkenien dan fantefoaren testen wurde moat. Ik en Durk biede oan dat wy by de yngong fan it Keats-Field klear stean om elkenien yn de noas te boarjen, sadat jim allegear feest fiere kinne. Fansels ha wy dan kâns dat wy guon posityf teste. Om foar te kommen dat wy dy nei hûs stjoere moatte, wol ik op it Keats-Field net ien, mar twa tinten delsette. Op oardel meter útinoar. Dus ien tinte foar de siken en ien tinte foar de sûnen. En dan it muzyk der tuskenyn, sadat wy dy mar ien kear hoege te beteljen. Ik soe net witte wat hjir corona-technysk tsjin yn te bringen is. Sûpe is gjin probleem, want net ien hoecht op sa’n manier in mûlekapke op. Ik jou ta, it liket wol in bytsje op Apartheid, mar persoanlik diskriminearje ik der graach op los, sa’t jim bekend is. Ik sjoch mysels al stean by it stek, te wizen. Jo nei links en jo nei rjochts.
 
 
 
Eh, no ’t ik der nochris oer neitocht ha, leau ik dochs dat der in lyts foutsje yn myn plan slûpt is. By neier ynsjen liket it my net goed ta om de Riesters yn twa groepen yn te dielen. It komt net foar de hearen as it minksdom yn twa soarten opdield wurdt, sa hat de skiednis faak genôch útwiisd. Dêr komt altyd bargebiten fan. En op twaspjalt yn it doarp sit ik net te wachtsjen. At it der op oan komt ha ik jim allegear like leaf. Dat it moat mar net.
 
 
 
Durks Akke