Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
 
 
Foarmoanne 2022
 
AKKE HAT GOEIE FOARNIMMENS
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Dit binne myn goeie foarnimmens foar 2022:
 
 
 
No einliks ris in kear ôfweve mei dy frekte koroana. Ik wol it der net mear oer hawwe.
 
 
 
De hiele dei oan de kant stean te klappen en te wuiven by de Alvestêdetocht. As dy net komt, dan hâld ik myn eigen tocht. At André van Duijn en Maarten van der Weijden it kinne, dan ik ek. Boatsjefarre en swimme is myn ding net, ik doch it fleanend. En ik ferwachtsje dat Anneke ek my mei in pantsje snert stiet op te wachtsjen.
 
 
 
Mear reuring bringe yn de Rede. Desnoads lit ik my alle wiken boosterje, at ik mar wer yn it doarpshûs telâne kin wannear ’t ik wol. Ik mis myn wyklikse potsje kloatsjitten. O, pardon, ik bedoel jeu de boules.
 
 
 
Mysels en Durk einliks ris in kear foarstelle yn ‘e Kattebel, neidat wy by it foarstellen fan de bewenners fan it Tsjerkepaad sa skandalich oerslein binne. Of net troch de sensuer kommen binne.
 
 
 
De iepeningshanneling ferrjochtsje fan it nije simmerdoarpshûs op it keatslân. Wêrom ik? Dat kin ik as Riester koryfee helte better as de earste de bêste wethâlder út de stêd. Eigen pommeranten earst!
 
 
 
De earste peal slaan fan it útwreidingsplan Suderom 2. Net stinne, mar mitselje!
 
 
 
Fjouwer dagen dronken wêze mei de merke, om twa jierren heal wurk yn te heljen. At jim my kwyt binne, lis ik achter de tinte.
 
 
 
Tenei net mear sa de baas spylje oer Durk. It jout my dochs neat. Hy giet gewoan straal syn eigen gong. Boppedat kin ik him der better net mear ta oansette om dingen tsjin syn sin foar my te dwaan, want dat wurdt hjoeddedei gau ferkeard útlein.
 
 
 
Net altyd mear sa seure yn de Kattebel.
 
 
 
Durks Akke