Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
 
 
Blommemoanne 2021
 
AKKE EN IT TERRAS
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Gelokkich meie wy no sa stadichoan hieltyd mear en binne wy meikoarten hopelik fan dat frekte firus ôf, mar ik ha de skrik der wol fan te pakken. Wa seit my dat dit it lêste firus is. Froeger, doe de wittenskip noch net safier wie, hiene wy it domwei net  sa yn ‘e gaten, mar tsjinwurdich hoecht der mar ien nij firuske de grins oer te stekken en de firologen ha it al op ‘e kuer. Se lizze gewoan bij Nieuweschans yn ‘e berm. En slane wer alarm. En dan sitte wy wer yn lockdown. De oplossing dy se oandrage is dat wy nei in ‘test-samenleving’ ta moatte. Alle kearen as jo wat wolle, earst teste. Wy ha aansens gjin slym yn de noasgatten mear oer. En ha jo ien of oar firus ûnder de lea, dan giet it feest net troch. No, ik neam it gjin testen, mar pesten.
 
Yn ‘e bûtenloft falt it allegear wol wat ta, dêrom mochten de terrassen al wer iepen en hoege jo net test te wurden. Dêrom stel ik foar dat wy ta gean nei in ‘terras-samenleving’. Moai dat wy dat no al witte, want as aansens begûn wurdt mei it bouwen fan it nije ûnderkommen by it keatslân en de jachthaven, kin dêr fuortendaliks rekken mei hâlden wurde. Trije fan de fjouwer muorren kinne dan nammentlik weilitten wurde. Dan krije wy net in nij simmerdoarpshûs, mar in nij simmerdoarpsterras. Altyd iepen, hokfoar firus der op dat moment ek mar rûngiet. Voor al uw ongeteste feesten en partijen.
 
It besparret ek noch ris flink op de boukosten. Jild dat oars yn bakstiennen stutsen wurdt kin dan moai yn bier stutsen wurde, c.q. bearenburch foar Durk. Op sa’n manier kin it doarpslibben gewoan trochgean. At it mei de jierfergadering fan Doarpsbelang wat kâld waar is, hâldt elkenien de jas mar oan. Al wer in briljant idee fan mysels. Jo freegje jo ôf wêrom at se dy Van Dissel noch oanhâlde, ik hie dy coronakrisis al lang oplost.
 
Yn it ramt fan de nije terras-samenleving ha ik ek in oanfraach yntsjinne foar in grut balkon oan de toer, by de kloksgatten. Rûn der omhinne, sadat wy altyd út de wyn sitte kinne. Kin ik teminsten safolle gasten ûntfange as ik sels wol.
 
 
 
Durks Akke