Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
Blommemoanne 2020
 
 
AKKE FERSLACHT DERYN
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Ik wit net hoe it mei jim is, mar ik ferslaan der mear en mear yn. Wat mei ik no al en wat mei ik no net en wannear jildt dat? It libben is der mei corona in stik yngewikkelder op wurden. De iene kear meie jo mar mei trije minsken byinoar wêze en de oare kear wol mei tritich, as jo mar in bepaalde tuskenôfstân yn acht nimme. En de iene kear moatte jo wol oardel meter ôfstân hâlde en de oare kear wer net. It freget nochal wat wiskundich ynsicht. En rekkenjen wie foar my op skoalle altyd al it muoilikste fak. Lit stean mjitkunde, ik wit amper hoe lang as oardel meter is. Dat ik ha mysels mar in tomstôk oanskaft. As ik ien tref, dan kin ik tenei myn tomstôk der by pakke.
 
Tritich skynt in belangryk getal te wêzen. Wy kinne wer mei tritich man út iten, begryp ik. Teminsten, as der noch gjin oare iters yn it restaurant sitte. Dan moatte dy earst fuortstjoerd wurde. By de foardoar wurdt neifrege oft wy ek ferskynsels ha. Dus lit ik myn man mar thús, want sa’n ferskynsel as Durk litte se fansels nea ta.
 
En as wy achterom gean, meie wy dan sa trochrinne? Soks wurdt der op dy parsekonferinsjes allegear net by sein. Dat moatte wy skynber allegear sels mar útsykje.
 
Ik ha ferlet fan in corona-coach, in soarte fan personal corona-trainer, dy my fan dei ta dei fertelle kin wat ik wol en net dwaan en litte kin. Binne sokken der al? Miskien in tip foar al dy nije wurkleazen.
 
Kinne wy no nije wike ek wer mei tritich man nei de Rede? Eksklusyf of ynklusyf persoaniel? En wat as it persoaniel bestiet út frijwilligers? Dy sels ek noch ris meidogge oan de aktiviteit? Moatte dy dan dûbeld teld wurde? As ik bartsjinst ha, moat ik mysels dan freegje oft ik ek koarts ha? En moat ik dan elk dy binnenkomt in thermometer yn ‘e kont stekke? En hoefolle Rede’s binne der eigenlik, corona-technysk? As de tuskendoarren ticht bliuwe, kinne der dan 30 yn ‘e grutte seal, 30 yn ‘e foyer en 30 yn ‘e húskeamer? Meie wy yn de Rede wol nei it húske? Of wurdt it ferplichte om allegear in ruft om te hawwen? En in mûlkapke en wanten derby?
 
Fragen, fragen, fragen. Ik krij der pineharsens fan, dat is myn corona-ferskynsel. Ik leau dat ik foarlopich mar gewoan thús bliuw.
 
 
 
Durks Akke