Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
Sellemoanne 2020
 
 
AKKE EN IT WANDKLEED
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Lykas bekend meie Riesters graach roppe en raze. Dat is oars net sa slim, mar as se mei syn allen yn de Rede binne, is it al gau sa’n leven, dat je mekoar net mear ferstean kinne. Dat komt ek mei troch de akkestyk dêr. It galmet tefolle, sizze de deskundigen. Dêrom soe it in goed idee wêze om in wandkleed op te hingjen, om dy herry wat te dempen. Dat moat dan wol in flink grut kleed wurde. Oars jout it noch neat, want der binne bekstikken by. Dêrom ha sa’n tritich Riester frjoulju elk in lapke breide en oaninoar setten ta in naaldkunstwerk. Dat is hiel aardich fan jim, dames, mar it set fansels gjin seadden oan de dyk. Ik bin bang dat wy inoar aansens noch net ferstean kinne. Boppedat is it in bytsje oubollich, sa’n lapketekken. It is net bot orizjineel, doarpshuzen hingje der fol mei.
 
Nee, wat der nedich is, dat is grof geskut. Sadat ek it lûd fan de grutste grutbekken, lykas Durk, goed dempt wurdt. En it moat in bytsje opfalle, fyn ik. Wat ekstra reklame foar de Rede kin noait kwea. Dêrom ha ik it folgjende foarstel: elke Riester levert by my syn of har bêste âlde ûnderbroek yn. Dat wurde der dan, as it goed is, sa’n 450 stiks. En asjeblyft net fan dy flutdinkjes ynleverje. Ik akseptearje allinnich kwaliteitsspul, leafst fan de firma Jansen en Tilanus. Oars sjit it noch net op. En graach allegear jim foto der op plakke. Ferfolgens naai ik se oaninoar ta in kleed dat minstens ien hiele wand fan de Rede bedekt. Miskien wol twa wanden, want inkeld dy fan my is al in kante meter. Om te testen ha ik al even ien fan my en fan Durk oaninoar naaid en it risseltaat is hiel dekoratyf. En it wurket probaat. Want ik ha it hjir op ‘e klokssouder ophongen en ik kin jim fertelle dat wy ynienen in stik minder lêst ha fan it lieden fan de klok.
 
Sukses fersekere. Jim kinne aanst wol meiinoar flústerje, dan is it noch goed te ferstean. En it lûkt de oandacht, want neffens my is sa’n keunstwurk noch nearne realisearre. Wy neame it de Nachtwacht fan Rie. Besichtiging op ôfspraak.
 
P.S.: Wol graach fantefoaren even op 90 graden waskje.
 
 
 
Durks Akke