Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
 
 
Simmermoanne 2021
 
 
AKKE EN DE KENING FAN DE C-KLASSE
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Miskien ha jim it wol meikrigen dat lêsten Ton van Dijk ferstoarn is. Foar dyjingen dy noch net sa lang as ik yn Rie wenje: ik en Ton wiene kollega’s. Hy skreau foar de Panorama en de Nieuwe Revue en soksoarte blêden en ik dus foar de Kattebel. Foardat er nei Skingen gong te wenjen hat er jierrenlang in twade hûs hân yn Rie. Doe ’t dy Amsterdammer hjir earst kaam tocht ik, wat moat sa’n Hollanner hjir. Droktemakkers. As je de rêst fan Rie wend binne, dan witte jo yn Amsterdam net wat je oerkomt. Sa as iksels en Durk ris meimakke ha doe ’t wy in dei nei de haadstêd wiene. Tsjongejonge, wat wie it drok op ‘e Daam. En gjin normale ka te sjen, it wiene allegear fan dy brutale dowen dêr. Sjalalala, Sjalalali. Dat ik snap wol dat Ton hjirhinne kaam is.
 
Ton wie fan fan my, hat er wol ris sein. No wit ik sels ek wol dat ik goed bin, mar as in professional it seit dan moat it wol sa wêze.
 
Hy mocht graach yn Rie wêze, hy fielde him hjir o sa thús. Swetse by Pyt Groen yn it kafee en fansels merke fiere. No ’t de merke dan einliks wer trochgean kin, ha ik nochris neilêzen wat Ton dêroer yn 1998 skreaun hat yn it jubileumboek fan Klaas Mug:
 
 
 
“In Ried heb ik geleerd hoe leuk een dorp is. Hoe een klein aantal mensen, bij wijze van spreken nog geen Amsterdamse straat vol, met elkaar bezig zijn, organiseren, plezier delen. Een actief dorpsleven dat zeer gekoesterd moet worden, want wie uit de stad naar een dorp komt, weet dan pas wat hij voordien miste.”
 
 
 
En it merkekeatsen fûn er in iepenbiering:
 
 
 
“Ik leerde dat ik kaatsen eigenlijk de leukste sport vond die ik ooit had bedreven. Want het grootste sportsucces in mijn leven is niet dat we met volleybal naar een hogere klasse promoveerden, niet die gewonnen roeiwedstrijd op de Amstel, niet dat ik op een worsteltoernooi de derde van Nederland met een armklem te pakken nam. Nee, koning in de C-klasse, daar was en ben ik het meest trots op. Al ben je dan maar de beste van de slechtste twintig van de pakweg honderd kaatsers uit een klein dorp, het was mijn mooiste dag. Alles aan de hang, het veld leeg en de finale winnen met een bovenslag. Hij Is Boppe! Bedankt Klaas Mug!”
 
 
 
Ik ha hjir neat oan ta te foegen. Bedankt, Ton!
 
 
 
Durks Akke