Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
 
Blommemoanne 2024
 
 
AKKE SLACHT FOAR BEST OP
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Pinkstermoandei sei ik tsjin Durk, kom, wy geane wer ris âlderwets nei de Bond yn Frjentsjer, sjen hoe Rie it docht. Dat hiene wy al yn gjin jierren mear dien. Mar doe ’t wy dêr kamen, wie Rie der al ôf. Teminsten,  dat tocht ik. Pas letter kaam ik derachter dat Rie hielendal net op ‘e list stie. En nei de Jong Nederlân en de Damesbond hoechden wy ek al net, want al wa ’t meidie, Rie net. Trouwens, net allinne Rie ûntbruts, ek ús buordoarpen wiene net fan de partij. Gjin Peins, gjin Doanjum, gjin Skalsum. Wat is hjir loas? Der wurdt hjir oars noch omraak keatst, mar blykber allinne noch troch hakkenkrukken, dy net goed genôch binne foar it grutte spul. Dat frege ik my ôf. Om hjir antwurd op te krijen ha ik AI ynskeakele. Ik typte de fraach: “Waarom stond Ried niet op de lijst, laatsten Pinkstermaandag?” It antwurd kaam drekst: it is de fergrizing. Rie sit fol mei bejaarden, jo stroffelje der oer. En dy hâlde alle huzen beset, sadat de jeugd útwike moat nei gruttere plakken. En dy ha dan wol in ôfdielingspartoer, of soms wol twa. Hjir falt net folle tsjin te dwaan, it is sa ’t it is. Mar ja, de Bûnspartij is op sa’n manier net folle mear oan foar in grut part fan it keatspublyk. Dêrom ha ik in tip foar de KNKB, om de dielname wer op te krikken: feroarje de leeftiidsgrinzen fan de ferskillende jeugdkategorieën. Lit de jeugdleeftiid trochrinne oant 65 jier. Alles dêrûnder falt yn de jonges- of famkeskategory. In junioarewedstriid lykas de Jong Nederlân is dan foar minsken fan 62 oant en mei 64 jier. Pas dêrnei komme je yn de senioarekategory. It klinkt eins hiel logysk, senioaren binne ommers 65+. Sadwaande kinne alle fergrize lytse doarpkes wer meidwaan en wurdt it wer leuk op it Sjûkelân.
 
Rie is fuortendaliks wer kânshawwer, mei sokke koryfeeën as Lytse Rients en Wietse Punter. Alde tiden herleve. Durk kin wol mei har mei as balkearder. Miskien is it wol ferstannich om twa spul út te keatsen, oars lizze de sikehuzen yn de omkriten op tiisdei te fol.
 
Sels stel ik my beskikber foar it ôfdielingspartoer by de dames. Ik slaan op dizze bledside ek altyd al foar bêst op, dat wêrom soe ik dat op it keatsfjild net kinne.
 
 
 
Durks Akke