Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
Wintermoanne 2019
 
EN DE AKKE BIODIVERSTITEIT
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Hie ik jim al ferteld dat ik ôfrûne simmer hjir yn ‘e buorren Tarzan tsjin it liif rûn? Ik sei, goeie Tarzan, jo hjir? Jo binne ek mar in ein út ‘e reek. Is’t sa Akke?, sei Tarzan, ik tocht dat ik hjir noch gewoan yn de jungle wie. Nee nee, antwurde ik, dat is it nije belied fan de gemeente. Se wolle de biodiversiteit stimulearje en dêrom stiet it ûnkrûd sa heech tusken de tegels. Persoanlik tink ik dat it mear in jildtekoart is, mar dat is fansels net sa sjyk om te sizzen. Jo moatte as gemeente oeral in positive draai oan jaan en altyd entoesjast oerkomme. Dat, as der gjin jild is om te skoffeljen, moatte je sizze dat je oan biodiversiteit dogge.
 
It is ek net sa maklik, fansels. Foarhinne goaiden je der in lading roundup oerhinne en klear. Mar ja, dat mei net mear. No moat ik sizze dat ús nije gemeente it grienûnderhâld stevich oanpakt, dêr net fan. Teminsten, dat lês ik yn it parseberjocht yn ‘e foarige Kattebel. Der is in organisaasje opset, mei wykteams en al, dêr ’t it leger noch in puntsje oan sûge kin. Nim allinnich al it ûnderhâld fan de gemeentlike berms. Neffens wethâlder Dykstra is der budget foar mar leafst 1200 fjouwerkante kilometer. Dat is wol in hiele grutte lape berm, tocht ik doe ik dat lies. Kloppet dat wol? Ik ha it opsocht op Wikipedia en dêr stiet dat de totale opperflakte fan Waadhoeke 315,26 fjouwerkante kilometer is, wetter ynbegrepen. Dus, of de wethâlder tinkt dat de gemeente ien grutte berm is, of yn syn entoesjasme pakt er de berms fan de omlizzende gemeentes der ek by. Betsjut dit dat de gemeente no ek by elkenien thús de túntsjes komt by te hâlden? Der binne ommers middels en minsken frijmakke foar wol 4 gemeentes. Dat sil wol wer te moai wêze en ik bin bang dat de wethâlder in lyts rekkenfoutsje makket en dat er net fjouwerkante, mar strekkende kilometers bedoelt. In djoer foutsje, dat wol. It is te hoopjen dat se by de gemeente it rekkenjen better ûnder de knibbel ha as it om de gemeentlike belestingen giet. En oars moatte se mar even op rekkenles, leafst op in goeie skoalle. It wit noch wol ien. Stiet ek noch midden yn de gemeente.
 
 
 
Durks Akke.