Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
Foarjiersmoanne 2020
 
 
AKKE HAT IT DER EK AL OER
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Soms is it wolris lestich om te besluten wêr ik oer skriuwe sil. De iene kear is der neat te betinken, omt der tafallich neat bard is en de oare kear is it muoilik kiezen, omt der mear dingen tagelyk oan ‘e hân binne. Mar de lêste tiid spilet der mar ien ding en it kin net oars of dêr moat ik it ek oer ha, ek al ha ik diskear gjin oplossing foarhannen, sa ’t ik oars altyd wol ha.
 
Yn ’t earst oan hâldde it my net sa dwaande, oant ik begûn te merken dat Durk hieltyd senuweftiger waard. Hy woe ynienen mei te boadskipjen, wêr ’t er oars nea nei taalt en hy begûn fan alles online te bestellen, wat er oars ek nea docht. Pallets fol spul binne der besoarge. Under yn de toer kinne je de kont net mear keare. En wat tochten jim dat it allegear wie? WC-papier? Paracetamol? Nee minsken, it binne allegear kratten bier en doazen bearenburch.
 
It moaiste wie noch doe der in grutte partij plestik folie ôflevere waard. “Wêr is dat foar?”, frege ik Durk. Die it bliken dat er de hiele toer ynwikkelje woe yn plestik, as wie it in komkommer by de Poiesz. De stommeling. “Do hast der net folle fan begrepen”, sei ik, “wy binne kraai-achtigen, dy kinne it net krije. Pas as de fûgelgryp útbrekt, dan moatte wy oplette. Dan wurde wy romme en dêr helpt in stik plestik net tsjin.”
 
De ûntwikkelings geane hurd. Ik skriuw dit stikje in wike foardat de Kattebel besoarge wurdt en ik ha der gjin foarstelling fan hoe de wrâld der útsjen sil as jim dit lêze. Bizar, is leau ‘k it wurd dat foar soks hjoeddedei yn de moade is. Sille wy dit jier noch wol in keatsbal slaan kinne? Kinne wy noch nei de Rede? Sil de merke wol trochgean? It liket my net handich dat elkenien yn de feesttinte oardel meter fan inoar ôfbliuwe moat. Meastal is it dêr heechút oardel sentimeter. Of minder. As it sa trochgiet, reitsje ik myn baantsje ek noch kwyt. Want wêr moat ik noch oer skriuwe, as der yn Rie neat mear te dwaan is?
 
Ik leau noait dat it safier komme sil. Ik bin posityf. En dan bedoel ik net myn testútslach. Wy moatte hjir even meiinoar trochhinne. En sitte jim al oer jimsels yn, dan kinne jim hjir oan de toer gratis plestikfolie ôfhelje.
 
Sterkte allegear.
 
 
 
Durks Akke.