Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
Slachtmoanne 2019
 
AKKE EN DE BULGAREN
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk. Understeande ha ik foar jim út de krante knipt:
 
 
 
SOFIA (ANP) - Yn Bulgarije is ûnrêst ûntstien, nei ’t dêr bekend wurden is dat yn Nederlân, by in bepaald folksfeest dêr, it Bulgaarske folk op in kwetsende wize de gek oanstutsen wurdt. Elts jier op 5 desimber litte se yn Nederlân in man yn in jurk opdrave. Dizze travestyt wurdt bystien troch in team fan saneamde “Piten”, bûtenlanners dy foar him wurkje moatte, sûnder dêrfoar it normale minimumlean betelle te krijen. Se wurde ôfskeept mei in hanfol pipernúten. Sy moatte it smoarge wurk dwaan en net ien skynt him dêroer drok te meitsjen. Sterker noch, de Nederlanners sels wolle dit wurk net iens dwaan. Der wurdt stielhurd op del sjoen en de Piten wurde delset as domme skepsels. Dit herinnert op skrinende wize oan de sitewaasje fan in protte Bulgaarske wurkers yn Nederlân. En it sâlt wurdt djip yn ‘e wûne wreaun. Want de Piten krije swarte fegen op it gesicht, om se lykje te litten op de gastarbeiders dy yn de kassen yn ‘e swarte grûn omwrotte moatte.
 
Dit falt allegear net goed yn Bulgarije. De ynwenners fan Sofia binne massaal de strjitte opgien en de plysje moast traangas brûke om de gemoederen te kalmearjen. De oanstichter fan dit alles, Sint N., wurdt ek noch ris beskuldige fan minskehannel, nei ’t er op de tillefyzje ferskynde en iepenlik sjen liet hoe er de Piten it lân binnensmokkelt, nammentlik yn it rom fan in frachtskip. Der is in oanklacht yntsjinne by it Europeeske Hôf fan Justysje. De reaksje fan Nederlân, dat it allegear mar in optocht ferhaal is foar de lytse berntsjes, wurdt yn it bûtenlân net begrepen en net aksepteard. Dêrfoar sjocht it der te realistysk út neffens de Bulgaarske autoriteiten. Se ha in Europeesk arrestaasjebefel tsjin dizze Sint N. útgean litten. As jim him sjogge, wurdt jim fersocht om drekst de plysje te beljen. Benaderje dizze man net sels, want hy draacht altyd in langwerpich wapen by him, in soarte fan Jedi-swurd, dêr ’t er wyld mei om him hinne slaan kin.
 
De Nederlânske regearing is har oer de ûntsteane sitewaasje oan it berieden en hat al besluten dat Piten mei fegen op it gesicht takom jier net mear fan de partij wêze meie. Omdat bleate gesichten te herkenber binne, is it advys om tenei alle Piten blau te schminken. De regearing hopet dêrby wol dat men yn Smurfelân de kalmte bewarret. Sa ’t wy begrepen hawwe sil kening Willem-Alexander meikoarten op steatsbesite dêrhinne, om op foarhân de relaasje mei syn ambtgenoat Grutte Smurf goed te hâlden.