Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
 
Simmermoanne 2024
 
AKKE HAT FOMO
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Hè hè. Eefkes rêst. Eindelik tiid om gau noch even in stikje te skriuwen foar de Kattebel. Minsken, wat ha ik it tsjinwurdich drok. Miskien giet it jim wol allyk sa, mar ik ha fleanen en draven om alle aktiviteiten yn Rie by te fytsen. Ik ha al in skoft in pear boeken út de húskeamerbibliotheek te lizzen, mar dêr kom ik net iens oan ta. At der Ynloop is yn de Rede, dan wol ik dêr by wêze, want dat is altyd hiel gesellich. Spultsje dwaan is myn favoryt, ek al kin ik dan ek net oer myn ferlies. Ik sleep Durk der no ek mei hinne, want dy mei graach biljerte. At it waar him der foar lient, mei ik graach jeu-de-boule. En dêrnei noch even bewege yn de beweechtún. En by alle reuring yn de Rede, ha ik de reuring yn ‘e kont. Ik kin net thúsbliuwe en moat der hinne. At der doarpsûntbijt is, of toaniel, of patatbakken, ik bin fan de partij. Ik slaan gjin kaartklubjûntsje oer. Ik ha in spesjaal Tupperwarebakje om de tsiis en woarst yn mei te nimmen.
 
By alles wat der yn Rie te rêden is, of dien wurde moat, dêr bin ik. Frijwilligje yn it doarpshûs, de Kattebel rûnbringe, kollektearje foar Jantje Beton, ik stean klear. At der fergadering is fan Doarpsbelang of Klaas Mug, dan sit ik foaroan. De EHBO kin altyd in berop op my dwaan. It is dat de Skoffelploech in manne-oangelegenheid is, oars hie ik dêr ek foar master opslein. Mar op dy mominten kin ik wol helpe mei it skjinmeitsjen fan it nije doarpshûs op it keatslân.
 
Ik bin de universele Riester.
 
 
 
Ien probleem: je wurde der deawurch fan. Ik koe op it lêst gjin flerk mear optille. Dat ik nei Comello. Hy skynde my ris yn de eagen en sei doe: ik sjoch it al. Jo ha FOMO. Der kin yn Rie gjin kat strûpt wurde, of jo moatte in poat beethâlde. It is te folle fan it goede. Ik advisearje ferhuzing nei de grutte stêd. Dêr is foar jo soarte neat te beleven. Dêr kinne jo in saai leven liede.
 
Dacht het niet, sei ik tsjin Comello. Riester Merke stiet foar de doar. Dêr wol ik gjin tel fan misse. Dêrnei wol ik it wol even rêstich oan dwaan. Mar net te lang.
 
 
 
Durks Akke