Akke de Ka.

Goeie,
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan 'e toer. Ik en myn man Durk.
Soe der noch ien wêze dy 't my net kin: ik bin in bekende Riester en ik skriuw alle kearen in stikje yn ús dorpskrantsje “it Kattebeltsje”.
Fanwege myn útsicht wit ik alles wat der yn Rie bart, dat sadwaande.
De Riesters hawwe it o sa mei my troffen, om't ik foar alle problemen yn it doarp wol in oplossing ha.
Meastal skriuw ik myn stikjes op humoristyske  wize om't it libben al dreech genôch is, mar dizze “site”fan Rie haw ik mar in bytsje serieus hâlden.
 
Goodday!!
 
 
My name is Akke, Akke the crow, and I live behind the third sound hole of the church tower. Me and my husband Dirk.
Is there anyone who has not heard of me? I am a well-known inhabitant of the village  of Ried and I write a monthly  article in our village newspaper called “it Kattebeltsje”.
Because of my view, I'am well acquinted with any occurrence in the village.
The inhabitants of Ried are very  lucky to have me because I have a solution for every problem in the village.
I mainly write my articles in a humorous way, because life is very short.
However, this website about Ried I have taken a little more seriously.
 
Goedendag!!
 
Ik ben Akke de Kauw en wij wonen achter het derde kloksgat van de toren, ik en Dirk.
Dirk is mijn echtgenoot en ik weet alles wat er in Ried gebeurt.
En daar schrijf ik iedere maand een stukje over in ons dorpskrantje “it Kattebeltsje”.
Ik doe dat altijd in het Fries, maar vanwege de oud-Riedsters die het Fries misschien verleerd hebben, doe ik het hier ook in het Hollands. Dat zodoende.
De Riedsters hebben het erg met mij getroffen omdat ik voor ieder probleem in het dorp wel een oplossing heb.
Meestal schrijf ik mijn stukjes op een humoristische wijze, maar deze “site”over Ried heb ik maar een beetje serieus gehouden.
 
 
 
 
Simmermoanne 2020
 
 
 
AKKE EN IT STANDBYLD
 
 
 
Ik bin Akke de Ka en wy wenje achter it tredde kloksgat fan ‘e toer, ik en myn man Durk.
 
Ik ha der op dit plak nea in geheim fan makke dat ik fyn dat ik in standbyld fertsjinje. Wat ik foar Rie betsjut, dat freget om mear as inkeld in strjitnammebuordsje. (Wêr bliuwt dat, trouwens. Is der in kear in nij paad yn Rie, ferneame se dat nei in stel Kozakken, dy hjir twahûndert jier lyn in nacht kampeard ha. En nei alle gedachten de Riester famkes lestich fallen ha. Dan ha ik hjir wol wat mear presteard. It rûkt nei diskriminaasje, seker omdat ik swart bin.) Mar myn standbyld, dus. Lange tiid ha ik mysels al stean sjoen by de Leugenbank. Ta de fuotten út, yn brûns, twa meter heech. Yn it plak fan dat goedkeape Riester Katsje. Mar de hope dy ik dêr noch altyd op hie, is no wol de boaiem yn slein. Noch foardat ik goed en wol op myn fuotstik stean, lis ik der al wer ôf. Letterlik en figuerlik. Want, wêr ’t ik jierrenlang in foarbyld foar Rie en wide omkriten west ha, bin ik anno 2020 ynienen net mear polityk korrekt. Wylst ik neat oars doch as oars. Mar dêr sit him krekt de oast. Ik gean net mei de tiid mei. Ik sis tefolle wêr it op stiet en dat kinne de minsken hjoeddedei net mear ferneare. Der komme klachten oer. Foaral fan myn eigen man. Hy beskuldiget my fan rasisme en moderne slavedriuwerij. Omdat ik him altyd hyt wat er dwaan en litte moat. En hy is swart. En no wol er my swart meitsje. Oeps, dat mei ik net mear sizze, seker. Mar ik ha it altyd dien foar syn eigen bestwil.
 
Yn Amearika leit Columbus al langút neist syn sokkel, yn Ingelân timmerje se in hok om Churchill hinne en yn Den Haach sit Pyt Hein ûnder de verve. Nee, as dizze histoaryske figueren it al ûntjilde moatte, dan kin ik it ek wol shake. Midden yn ‘e simmer giet it ynienen wer oer Swarte Pyt. Neat is mear heilich, sels hilligen net. Ik bedoel Sinteklaas. Stean no ris even goed by dy man stil. Hy hat ús altyd in rêd foar eagen draaid. Dy útbuiter. Dy minskehanneler. Dy slavedriuwer. Mei syn gammele âld stoomboat folpakt mei Afrikaanske flechtlingen yn rare pakjes. As der no ien histoaryske figuer fan syn fuotstik moat . . . Ik jou de man noch trije jier. Dêrnei is er deaferklearre. Kroandea.
 
 
 
Durks Akke.